Het doel van onze bediening is het planten van een volwassen, inheemse kerk te midden van de Kovol bevolking. Maar wat wordt nu eigenlijk verstaan onder een “volwassen” kerkgemeente? Hoe kun je deze “volwassenheid” meten? Wanneer weet je dat het werk is afgerond? Welke stappen moeten we nemen om dit doel te bereiken?

Dit zijn belangrijke vragen en NTM heeft een model ontworpen en ze noemen dit het “volwassen-kerk-model”. Dit zijn 4 invalshoeken waarmee de volwassenheid van een kerkgemeente gemeten kan worden.

Het volwassen-kerk-model

 1. Gods Woord voor de kerk
 2. Het leven van de kerk
 3. Discipelschap binnen de kerk
 4. De identiteit van de kerk

Laten we elk van deze punten nader bekijken.

Gods Woord voor de kerk

Dit refereert naar het invoeren en het opnemen van Gods woord in een cultuur. Gods Woord wordt opgenomen in een cultuur door geestelijk volwassen gelovigen die het christelijk geloof uitleven, een betrouwbare vertaling van de Bijbel en Bijbelonderwijs. Dit stelt een cultuur in de gelegenheid om Gods Woord te absorberen – dat wil zeggen, het te zien, te horen en in geloof daarop gehoor aan te geven.

Deze korte definitie heeft al een invloed op hoe wij met onze missie bezig zijn in een nieuwe cultuur. Het samenleven met de mensen die wij willen bereiken, het vertalen van de Bijbel en hieruit onderwijs geven zijn sleutelfactoren van ons werk.

Doelstellingen voor Gods Woord voor de kerk

 1. De gelovigen zullen Gods Woord erkennen als Zijn manier van communiceren van de Waarheid, en daarmee als hun complete, beslissende en absolute autoriteit. De gelovigen zullen het Nieuwe Testament in hun moedertaal ter beschikking hebben, welke door een consulent is gecontroleerd (samen met belangrijke gedeeltes uit het Oude Testament).
 2. Alle gelovigen – ongeacht hun leeftijd, sociale status of geslacht – zullen de mogelijkheid hebben om geletterd te worden en hun bekwaamheid te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij Gods Woord lezen en een actieve rol gaan aannemen in aspecten van het kerkleven die deze literaire vaardigheden vereisen.
 3. De kerk zal toegang hebben tot een Bijbel “leerplan” welke bestaat uit kwalitatief hoogstaand geprintte versies van alles wat is onderwezen (het leerplan bestaat uit chronologisch Bijbelonderwijs en thematisch onderwijs dat gegeven is door de gemeentestichters).
 4. Sommigen binnen de kerk zullen in staat zijn om dit Bijbel leerplan aan te blijven vullen door zelf lesmateriaal te ontwikkelen.
 5. De kerk zal toegang hebben tot de Waarheid, welke systematisch (op chronologische wijze) is onderwezen in hun taal en op een cultureel relevante wijze. Zij hebben de bereidwilligheid en capaciteit om deze Waarheid correct te interpreteren en dit toe te passen in de context van hun eigen cultuur; evenals te bemoedigen, te corrigeren en op te staan tegen dwaling.
 6. De kerk zal een procedure hebben om hard-copies van lessen uit de Bijbel, literaire materialen en Bijbelvertalingen te kunnen verkrijgen wanneer hier vraag naar is – of de materialen nou ontwikkeld zijn door henzelf of door de gemeentestichters.

Het doel is dus dat de mensen in een volwassen kerk bepaalde bronnen tot hun beschikking hebben (het Nieuwe Testament en lesmateriaal) in hun eigen taal, welke eenvoudig te kwantificeren zijn, maar tevens een zekere houding hebben tegenover deze materialen – zij zullen deze gebruiken en waarderen. Als zendelingen realiseren wij ons dat het werk vanaf dit punt niet meer in onze handen ligt, en dat het Gods’ werk is! Wij kunnen vertalen, onderwijzen en aanmoedigen maar uiteindelijk is het vormen van een volwassen kerk in een stam Gods werk.

Het leven van de kerk

Dit betreft de vorm en de functie van de kerk. Een volwassen kerkgemeente moet een structuur ontwikkelen en onderhouden (hoe kerkdiensten verlopen) die voortkomt uit de dagelijkse manier van leven. Hoe de kerk eruit komt te zien zal volledig afhangen van de cultuur waarin deze zich bevindt, alsmede het functioneren van de gelovigen onder leiding van de Heilige Geest. Dit is iets anders dan eenvoudigweg de mensen te vertellen: “Dit is hoe een kerk werkt; door deze materialen te gebruiken; en onder deze naam”.

Als we in het bijzonder denken aan Papoea Nieuw Guinea, zien we een heleboel vormen die zijn doorgegeven en voortkomen uit traditie. We willen geen kerk die dingen op een bepaalde manier doet omdat de zendelingen dit zo verteld hebben, of omdat het altijd zo gedaan werd. Dit representeert geen volwassen kerk (en vice versa geldt dit ook niet voor een kerk die alles blijft veranderen omdat alles per se nieuw moet zijn!).

Doelstellingen voor het leven van de kerk

 1. De kerk geeft duidelijke signalen af van geestelijke volwassenheid en stabiliteit, en toont tegelijkertijd een verlangen voor continue groei in elk aspect van het christelijk leven. De motivatie en basis voor groei zal een volledig begrip zijn van Gods’ genade en de positie van een gelovige in Christus.
 2. De Kerk weet hoe Bijbelse principes toegepast moeten worden om op een sociaal aanvaardbare manier om te kunnen gaan met grote culturele dillema’s die zij tegen zullen komen als Gods kinderen in de maatschappij waarin zij zich bevinden.
 3. De gelovigen zullen een tastbaar bewijs van liefde en vrijgevigheid tonen onder elkaar en naar anderen toe (er zal een werkwijze zijn voor de kerk om zorg te kunnen bieden aan mensen die echt in nood zijn, inclusief hen die hulp nodig hebben vanwege toewijdingen aan Gods werk).
 4. De kerk zal samen komen op zowel geplande- als op informele tijdstippen (er zal een continue evaluatie zijn betreffende locaties, frequenties en voor welke doeleinden. Wijzigingen zullen gemaakt worden om in te passen in de culturele situatie op elk gegeven moment of locatie – terwijl tevens eenheid, gezamenlijke aanbidding en onderwijs in Gods Woord bevorderd zullen worden).
 5. Er is sprake van een tweede generatie van gelovigen die oprechte tekenen van geestelijk leven en geloof tonen, en er zal het verlangen en de bekwaamheid zijn om het geloof over te brengen naar anderen op het moment dat zij oud genoeg worden om het te begrijpen.
 6. De kerk zal laten zien dat ze een verantwoordelijkheidsgevoel hebben en kennis van hoe uit te reiken met evangelisatie en het planten van kerken. Pogingen om nieuwe kerken te planten zullen het resultaat zijn van de kerk die zich bewust is van de nood, en hierin ondersteuning zullen geven en toezicht op zullen houden. pport and oversight.

Discipelschap binnen de kerk

Dit betreft hoe een kerk Gods Woord zowel formeel als informeel toepast in onderlinge relaties. We willen dat het functioneren van elk individu binnen de kerk bijdraagt aan de kerk door gebruik te maken van hun geestelijke gaven. Een significant deel hiervan is het trainen van leiders die de capaciteit hebben om anderen te discipelen.

Doelstellingen voor discipelschap binnen de kerk

 1. Discipelschap zal met toenemende mate deel uitmaken van het leven in de kerk, en wordt mogelijk gemaakt door twee verschillende groepen binnen de kerk; de mensen met het verlangen om te groeien in geloof en hen die voor zijn gegaan in het wandelen in geloof en een bereidwillig hart hebben om de mensen te helpen die minder ver zijn in hun geloofsleven.
 2. Hoewel veel van het discipelschap op informele wijze zal plaatsvinden, zullen bijbelonderwijzers en leiders discipelschapstraining ontvangen via een voorop vastgesteld plan. Hierdoor wordt verzekerd dat zij specifieke training en toerusting ontvangen over hoe te onderwijzen en te leiden.
 3. De kerk zal erkende leiders hebben. Zij zullen het verlangen en de gaven hebben om; te onderwijzen en als herders over de gelovigen te waken, het opmerken en omgaan met vormen van syncretisme (pogingen geloof en/of religies met elkaar te combineren), bestrijden van zonde binnen de kerk (met herstel als doel), discipelschap en tenslotte het herkennen van (geestelijke) gaven bij anderen (inclusief leiderschap binnen de kerk).

Identiteit van de kerk

Dit gaat erover hoe een kerk zichzelf ziet en hoe men de kerk van buitenaf ziet. Hoe een kerk zichzelf ziet, betreft gelovigen die het volle begrip hebben van wie zij zijn in Christus en wie zij gezamenlijk zijn als een lichaam van gelovigen. Het beeld van buitenaf betreft hoe de maatschappij naar de kerk kijkt, wat de kerk feitelijk is, waarom ze bestaat en hoe de kerk een verschil maakt.

Doelstellingen voor de identiteit van de kerk

 1. De kerk ontwikkelt een evenwichtig beeld van haar identiteit, gebaseerd op het kennen van Gods’ karakter en de positie van de gelovige in Christus. De gelovigen hebben een functioneel begrip van hoe de kerk te onderscheiden is in hun maatschappij en in de wereld.
 2. De gelovigen zullen een mate van begrip tonen van het voorrecht dat zij hebben om deel uit te maken van het lichaam van gelovigen, en van de bescherming en het geestelijke levensonderhoud dat gevonden wordt binnen dat lichaam.
 3. De gelovigen zullen alles doen wat nodig is om hun positie binnen de maatschappij te verduidelijken – te communiceren wie zij zijn, waar de kerk voor bestemd is en elke misvatting omtrent het bestaan van de kerk recht te zetten.
 4. Er zullen fundamenten gelegd worden zodat de kerk leert om te gaan met relaties:
  – Onder elkaar als lokale gemeenten van gelovigen
  – Met Ethnos 360, de oorspronkelijke gemeente stichtende organisatie
  – Met kerken in andere stammen (welke zijn ontstaan onder Ethnos 360 of andere organisaties)
  – Met andere nationale/stedelijke kerken – evangelisch of andere denominaties
  – Met diverse gradaties van overheidsinstanties
 5. De gelovigen zullen een toenemend besef hebben van het aandeel dat zij kunnen hebben in het vervullen van de Grote Opdracht, en zij zullen een bereidheid tonen in het blijven maken van stappen in geloof die verder gaan dan de limieten van hun verantwoordelijkheid.

Vanuit deze 4 invalshoeken wordt het beeld gevormd van hoe een volwassen kerk eruitziet en welke stappen genomen moeten worden om dit met Gods’ hulp te bereiken.

Wat dit betekent voor het werk in Kovol

Voor het zendingsteam en de Kovol bevolking houdt dit het volgende in:

 • De taal van Kovol leren, op hoog niveau
 • Lees- en schrijf onderwijs geven in de Kovol taal
 • Delen van de Bijbel vertalen in de Kovol taal
 • De Bijbel onderwijzen in de Kovol taal
 • Concentreren op het trainen en discipelen van betrouwbare mannen en vrouwen die hetgeen zij geleerd hebben door kunnen geven
 • De Kovol mensen bijstaan in het proces van het vormen van de kerk en het voortzetten ervan
 • Aanstellen van getrainde leiders die de kwaliteiten hebben en geschikt zijn voor dit werk

Al deze doelstellingen zien er mooi uit op papier en zijn makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is mogelijk.

Om een idee te krijgen van hoe dit proces eruit ziet, kijk eens naar de volgende video over het werk in een andere stam/taalgroep in PNG: